รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ / Diploma Program in Animal Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 52 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13041101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
3 (2-3-3)
13121110 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01610023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 52
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
03020101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Domestic Animals
3 (2-3-3)
03051101 การจัดการฟาร์ม
Farm Management
3 (3-0-3)
03051102 การตลาดเกษตร
Agricultural Marketing
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28
03021101 พื้นฐานการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์
Principles of Animal Selection and Breeding
3 (3-0-3)
03021102 อาหารและการให้อาหารสัตว์
Animal Feeds and Feeding
3 (2-3-3)
03021103 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
3 (2-3-3)
03021104 การผลิตสุกร
Swine Production
3 (2-3-3)
03021105 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
Technical Skills in Animal Science 1
2 (0-6-0)
03021106 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
Technical Skills in Animal Science 2
2 (0-6-0)
03021207 การผลิตโคนม
Dairy Production
3 (2-3-3)
03021208 การสัมมนาสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
1 (0-2-1)
03021209 ฝึกงานสัตวศาสตร์
On-the-job Training in Animal Science
2 (0-0-127)
03021210 โครงการพิเศษสัตวศาสตร์
Special Project in Animal Science
3 (0-6-2)
03021211 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science
3 (0-6-2)
Prerequisite : 13121110 หลักสถิติ 3 (3-0-3)
03080102 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
03022101 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
Reproductive Physiology and Artificial Insemination
3 (2-3-3)
03022102 การฟักไข่สัตว์ปีก
Poultry Hatchery
3 (2-3-3)
03022103 พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
3 (2-3-3)
03022104 การผลิตโคเนื้อ
Beef Production
3 (2-3-3)
03022105 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products
3 (2-3-3)
03022106 เนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products
3 (2-3-3)
03022107 กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์
Livestock Laws
3 (3-0-3)
03022108 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
Native Chicken Raising
3 (2-3-3)
03022109 การประกวดและตัดสินสัตว์
Animal Showing and Judging
3 (2-3-3)
03022110 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานฟาร์ม
Package Program for Animal Farm
3 (2-3-3)
03022111 คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
Computer for Animal Production
3 (2-3-3)
03022112 การจัดการปศุสัตว์
Livestock Management
3 (2-3-3)
03022113 โภชนาศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
3 (3-0-3)
03022114 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
Poultry Farm Management
3 (2-3-3)
03022115 การจัดการฟาร์มสุกร
Swine Farm Management
3 (2-3-3)
03022116 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
Behavior of Domestic Animals
3 (3-0-3)
03022117 ของเสียจากสัตว์
Animal Waste
3 (3-0-3)
03022218 การจัดการฟาร์มโคนม
Dairy Farm Management
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03021207 การผลิตโคนม 3 (2-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง