ข้อมูลอาจารย์

พรศิลป์ แก่นท้าว

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 27 ต.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : สัตวศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : Van Hall Larenstein University
  ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 • 1 มิ.ย. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : สัตวศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : National Pingtung University of Science and Technology
  ประเทศ : ไต้หวัน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ