ข้อมูลอาจารย์

ปิยะศักดิ์ คงวิริยะกุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 15 มี.ค. 2527
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : สัตวศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 25 พ.ย. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : สัตวศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : Central Luzon State University
  ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ