รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ / Diploma in Landscape Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPLT101 เรขะนิเทศ
Graphic Communication
3 (1-4-4)
DIPLT102 หลักพืชสวนในงานภูมิทัศน์
Principles of Horticulture in the Landscape
3 (2-3-5)
DIPLT103 ทักษะพื้นฐานทางภูมิทัศน์
Basic Skills in Landscape
3 (0-6-3)
DIPLT104 พื้นฐานช่างทางภูมิทัศน์
Fundamental Mechanics of Landscape
3 (1-4-4)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPLT105 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (1-4-4)
DIPLT106 การออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น
Fundamental of Landscape Design
3 (2-3-5)
DIPLT107 โลกทัศน์งานภูมิทัศน์
Vision Landscape
3 (3-0-6)
DIPLT108 การสำรวจภูมิทัศน์
Landscape Surveying
3 (1-4-4)
DIPLT109 คอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิทัศน์
Computer for Landscape Project
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPLT201 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์
Material for Landscape
3 (2-3-5)
DIPLT202 การออกแบบสวนประดับ
Ornamental Gardens Design
3 (2-3-5)
DIPLT203 การบริหารและจัดการงานภูมิทัศน์
Landscape Administration and Management
3 (3-0-6)
DIPLT204 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์
Landscape Construction
3 (2-3-5)
DIPLT205 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์
Technical Skills in Landscape
3 (0-6-3)
DIPLT206 การออกแบบเคหะภูมิทัศน์
Home Landscape Design
3 (2-3-5)
DIPLT207 การประมาณราคางานภูมิทัศน์
Landscape Estimation
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPLT301 คอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ
Computer-Aided Drafting
3 (2-3-5)
DIPLT302 การออกแบบสวนสาธารณะ
Park Design
3 (2-3-5)
DIPLT303 การให้น้ำในงานภูมิทัศน์
Landscape Irrigation
3 (2-2-5)
DIPLT304 พืชพรรณในงานภูมิทัศน์
Plant in Landscape
3 (3-0-6)
DIPLT305 การออกแบบสวนน้ำ
Water Garden Design
3 (2-3-5)
DIPLT306 การควบคุมงานภูมิทัศน์
Construction Inspection for Landscape
3 (2-3-5)
DIPLT307 ธุรกิจภูมิทัศน์
Business Landscape
3 (3-0-6)
DIPLT308 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานภูมิทัศน์
Geo-Informatics System Technology in Landscape
3 (2-3-5)
DIPLT309 ภูมิทัศน์นวัตกรรม
Landscape Innovations
3 (3-0-6)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPLT401 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
Field Experience in Landscape Technology
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPLT501 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพภูมิทัศน์
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพภูมิทัศน์
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์