ข้อมูลอาจารย์

ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 พ.ค. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 14 ธ.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Environmental science
  สาขา : การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ