รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ / Bachelor of Science Program in Agriculture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43
BSCAG001 เกษตรทั่วไป
General Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG002 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills for Agriculture
1 (0-3-1)
BSCAG006 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
Genetics for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร
Agribusiness Management
3 (3-0-6)
BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
Innovation for Smart Farming Management
3 (1-6-4)
BSCAG013 ทักษะช่างเกษตร และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Shop Skills and Farm Machinery
3 (1-6-4)
BSCAG014 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Technology Transfer and Extension
3 (2-3-5)
FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
Statistics and Mathematics for Agriculture
3 (3-0-6)
FUNSC119 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Physics for Agriculture
3 (2-3-5)
FUNSC204 หลักเคมี
Principle of Chemistry
3 (2-3-5)
FUNSC205 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-5)
FUNSC208 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (2-3-5)
FUNSC301 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
FUNSC302 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41
BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Principles of Soil Science
3 (2-3-5)
BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Practical Skills in Plant Science 1
1 (0-3-1)
BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Practical Skills in Plant Science 2
1 (0-3-1)
BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3
Practical Skills in Plant Science 3
1 (0-3-1)
BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 4
Practical Skills in Plant Science 4
1 (0-3-1)
BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
3 (2-3-5)
BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
3 (2-3-5)
BSCAG107 การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
3 (2-3-5)
BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
Plant Climate and Water Management
3 (2-3-5)
BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร์
Seminar in Plant Science
1 (0-3-1)
BSCAG115 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problems in Plant Science
3 (0-6-3)
BSCAG116 ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์
Internship in Plant Science
3 (0-40-0)
BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
Cooperative Education in Plant Science
6 (0-40-0)
BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
3 (2-3-5)
BSCAG202 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
3 (3-0-6)
BSCAG203 การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
3 (2-3-5)
BSCAG205 การผลิตสุกร
Swine Production
3 (2-3-5)
BSCAG208 โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
3 (2-3-5)
BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
Practical Skills in Animal Science 1
1 (0-3-1)
BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
Practical Skills in Animal Science 2
1 (0-3-1)
BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3
Practical Skills in Animal Science 3
1 (0-3-1)
BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4
Practical Skills in Animal Science 4
1 (0-3-1)
BSCAG215 ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์
Job Internship in Animal Science
3 (0-40-0)
BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science
3 (0-6-3)
BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
Cooperative Education in Animal Science
6 (0-40-0)
BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
1 (0-3-1)
BSCAG252 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG253 มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร
Livestock Farm Standards and Food Safety
3 (3-0-6)
BSCAG254 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
Feed Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG255 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และการผสมเทียมในปศุสัตว์
Animal Reproductive Technology and Artificial Insemination in Livestock
3 (2-3-5)
BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
3 (2-3-5)
BSCAG305 คุณภาพน้ำและการจัดการบ่อ
Water Quality and Pond Management
3 (2-3-5)
BSCAG306 อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Feed
3 (2-3-5)
BSCAG310 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
Quality of Aquatic Animals and Products
3 (2-3-5)
BSCAG337 ชีววิทยาสัตว์น้ำ
Biology of Aquatic animals
3 (2-3-5)
BSCAG338 กฎหมายประมง
Fisheries Laws
2 (2-0-4)
BSCAG339 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animals Breeding Technology
3 (2-3-5)
BSCAG340 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquatic Animals Culture Technology
3 (2-3-5)
BSCAG341 โรคและการใช้ยารักษาโรคในสัตว์น้ำ
Diseases and Drugs Usage in Aquatic Animals
3 (2-3-5)
BSCAG342 การจัดการฟาร์มและธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Farm and Business Management for Aquaculture
2 (2-0-4)
BSCAG343 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Standard of Aquaculture
2 (2-0-4)
BSCAG344 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1
Practical Skills in Aquaculture 1
1 (0-3-1)
BSCAG345 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2
Practical Skills in Aquaculture 2
1 (0-3-1)
BSCAG346 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3
Practical Skills in Aquaculture 3
1 (0-3-1)
BSCAG347 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4
Practical Skills in Aquaculture 4
1 (0-3-1)
BSCAG348 ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Special Problems in Aquaculture
3 (0-6-3)
BSCAG349 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Seminar in Aquaculture
1 (0-3-1)
BSCAG350 ฝึกงานทางวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Job Internship in Aquaculture
3 (0-40-0)
BSCAG351 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Cooperative Education in Aquaculture
6 (0-40-0)
BSCAG601 ผู้ประกอบการฟาร์มพืช
Crops Farm Entrepreneur
3 (2-3-5)
BSCAG602 มาตรฐานการผลิตทางพืช
Standards for Crops Production
3 (2-3-5)
BSCAG603 วัชพืชและการควบคุม
Weeds and Their Controls
3 (2-3-5)
BSCAG604 โรคพืชและการควบคุม
Plant Diseases and Their Controls
3 (2-3-5)
BSCAG605 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม
Insect Pests and Their Controls
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-3-5)
BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
Post Harvest Technology
3 (2-3-5)
BSCAG134 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless Culture
3 (2-3-5)
BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝังตัวทางการเกษตร
Embedded System Technology in Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG141 พืชไร่เศรษฐกิจ
Economic Field Crops
3 (2-3-5)
BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อาหาร
Food Field Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
Industrial Beverage Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมพลังงาน
Industrial Energy Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
Para Rubber Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetables Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG160 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
Fundamental Landscape
3 (2-3-5)
BSCAG161 การจำแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
Classification of Plant Materials and Plant Selection
3 (2-3-5)
BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (2-3-5)
BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน์
Landscape Design
3 (2-3-5)
BSCAG164 การวางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
Fundamental Geographic Information System
3 (2-3-5)
BSCAG169 การสำรวจจากระยะไกล
Remote Sensing
3 (2-3-5)
BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (3-0-6)
BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์
Behavior and Animal Welfare
3 (3-0-6)
BSCAG222 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เฉพาะทาง
Animal Improvement for Special Purpose
3 (2-3-5)
BSCAG223 การประกวดสัตว์และการตัดสิน
Animal Show and Judging
3 (2-3-5)
BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef Cattle and Buffalo Production
3 (2-3-5)
BSCAG225 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Small Ruminant Production
3 (2-3-5)
BSCAG226 ไข่และผลิตภัณฑ์
Egg and Egg Products
3 (2-3-5)
BSCAG227 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products
3 (2-3-5)
BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products
3 (2-3-5)
BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management
3 (2-3-5)
BSCAG230 การจัดการฟาร์มสัตว์ป่า
Wildlife Farm Management
3 (3-0-6)
BSCAG231 การจับบังคับสัตว์
Animal Handling and Restraint
3 (2-3-5)
BSCAG232 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
3 (2-3-5)
BSCAG233 ฟาร์มผสมผสาน
Integrated Farms
3 (2-3-5)
BSCAG234 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
3 (2-3-5)
BSCAG235 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
Companion Animal
3 (3-0-6)
BSCAG237 การจัดการฟาร์มสุกร
Swine Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG239 การจัดการสวนสัตว์และส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำ
Zoological Park and Aquarium Management
3 (3-0-6)
BSCAG241 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
Feed Analysis
3 (2-3-5)
BSCAG242 พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
3 (2-3-5)
BSCAG243 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
Ruminant Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG244 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก
Poultry Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG245 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร
Swine Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG246 ปรสิตในสัตว์
Animal Parasitology
3 (2-3-5)
BSCAG247 ยาและการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Usage
3 (2-3-5)
BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร
Swine Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก
Avian Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์
Computer Application for Livestock
3 (2-3-5)
BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
Information Technology for Animal Science
3 (2-3-5)
BSCAG256 จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
Ethics and Livestock Laws
3 (3-0-6)
BSCAG257 การผลิตสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Poultry Production
3 (2-3-5)
BSCAG258 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์
Commercial Native Chicken Production
3 (2-3-5)
BSCAG259 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก
Alternative Economic Animal Production
3 (3-0-6)
BSCAG260 ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ยุคใหม่
Modern Livestock Entrepreneur
3 (3-0-6)
BSCAG261 ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์
Products of Animal By-products
3 (2-3-5)
BSCAG262 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสัตว์
Logistic and Supply Chain in Animal Production
3 (2-3-5)
BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล
Marine Biology
3 (2-3-5)
BSCAG322 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
Fisheries Environment
3 (2-3-5)
BSCAG323 แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology
3 (2-3-5)
BSCAG328 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG330 ฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Hormones in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG335 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resources Management
3 (3-0-6)
BSCAG352 อนุกรมวิธานของปลาท้องถิ่น
Taxonomy of Local Fish
3 (2-3-5)
BSCAG353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบ
Frog Culture Technology
3 (2-3-5)
BSCAG354 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Ornamental Aquaculture and Aquatic Plants Technology
3 (2-3-5)
BSCAG355 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture Technology
3 (2-3-5)
BSCAG356 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Culture Technology
3 (2-3-5)
BSCAG357 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
Technology for Aquatic Animals Improvement
3 (2-3-5)
BSCAG358 เทคโนโลยีการจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
Technology for Aquatic Animals Hatchery Management
3 (2-3-5)
BSCAG359 ชุมชนสัมพันธ์และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Community Relations and Promotion in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG360 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Environmental Impact Assessment for Aquaculture
3 (3-0-6)
BSCAG361 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Selected Topics in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG362 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน
Integrated Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG363 เทคโนโลยีเพื่อระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ
Technology for Smart Aquaculture Farm
3 (2-3-5)
BSCAG364 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Information Technology and Database System for Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG365 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับสัตว์น้ำ
Logistic and Supply Chain for Aquatic Animals
3 (2-3-5)
BSCAG366 การเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Entrepreneurship in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG367 โลกทัศน์ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Observational Study on Aquaculture
2 (1-3-3)
BSCAG631 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย
Soil and Fertilizer Management Technology
3 (2-3-5)
BSCAG632 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิตพืช
Artificial Intelligence Technology for Plant Production
3 (1-6-4)
BSCAG633 เทคโนโลยีการผลิตพืชในสภาวะวิกฤติ
Crop Production Technology in Critical State
3 (2-3-5)
BSCAG641 เทคโนโลยีการผลิตกัญชง กัญชา กระท่อม และผลิตภัณฑ์
Hemp-Cannabis and Kratom Production Technology and Their Products
3 (2-3-5)
BSCAG661 พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีการแปรรูป
Medicinal Plants and Processing Technology
3 (2-3-5)
BSCAG662 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับเพื่อการค้า
Ornamental Horticulture Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG663 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
Mushroom Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG664 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG665 เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน
Greenhouse Plants Prodution Technology
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง