ข้อมูลอาจารย์

เชาวลีย์ ใจสุข

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : วาริชศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ : ไทย

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : วาริชศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ : ไทย

 • 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : วาริชศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ