ข้อมูลอาจารย์

ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : สัตวศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 19 ก.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เกษตรศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 14 พ.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : วิทยาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : Massey University
  ประเทศ : นิวซีแลนด์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ