ข้อมูลอาจารย์

ศุภมาศ ทรัพย์ทวีธนกิจ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 มี.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 16 มิ.ย. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : สัตวศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ