ข้อมูลอาจารย์

สุนทร วิทยาคุณ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 ธ.ค. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : การอาหาร
  สถานที่ศึกษา : Mississippi State University
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

 • 1 พ.ย. 2536
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวบาล
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เกษตรศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ