ข้อมูลอาจารย์

อิศร์ สุปินราช

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 8 มี.ค. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : พืชศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 13 มี.ค. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : การจัดการทรัพยากรเกษตร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ