ข้อมูลอาจารย์

สุภัทรชา ธุระกิจ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 4 มี.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fisheries
  สาขา : การประมง
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประเทศ : ไทย

 • 15 ส.ค. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fisheries
  สาขา : การจัดการประมง
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ