รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / Bachelor of Science in Technical Education Program in Mechanical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 163 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 127 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 127
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33
TEDME903 กลศาสตร์ของแข็ง
Mechanics of Solid
3 (3-0-6)
TEDME904 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
TEDME906 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
Gasoline Engine Practice
2 (0-6-2)
TEDME907 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Engine Practice
2 (0-6-2)
TEDME908 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Vehicle Electrical and Electronics Systems
2 (2-0-4)
TEDME909 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Vehicle Electrical and Electronics Systems Workshop Practice
2 (0-6-2)
TEDME910 ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง
Chassis and Transmission
2 (2-0-4)
TEDME911 ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งกำลัง
Chassis and Transmissions Workshop
2 (0-6-2)
TEDME912 ปฏิบัติงานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
Diesel Fuel Pump and Injectors Testing
2 (0-6-2)
TEDME913 ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Controls Engines Workshop
2 (0-6-2)
TEDME915 ปฏิบัติงานการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigerator and Air Conditioner Practice
2 (0-6-2)
TEDME916 งานทดลองเครื่องกล
Mechanical Laboratary
2 (0-6-2)
TEDME917 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
Mechanical Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDME918 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
Mechanical Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDME926 เครื่องยนต์เล็ก
Small Engines
2 (0-6-2)
TEDME933 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมเครื่องกล
On-the-Job Training
1 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
TEDCC817 การผลิตชุดการสอน
Instruction Package Production
3 (2-3-5)
TEDCC818 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์การ
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
TEDCC819 การศึกษาพิเศษ
Special Education
2 (2-0-4)
TEDCC820 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
Workshop and Training Center Organization and Management
2 (2-0-4)
TEDCC821 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
Human Resources Development for Industry
2 (2-0-4)
TEDCC822 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Learning Development
2 (2-0-4)
TEDME914 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-6)
TEDME919 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
Fuels and Lubricants
2 (2-0-4)
TEDME920 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
2 (2-0-4)
TEDME921 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
TEDME922 เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์
Vehicle Instrument and Testing
2 (0-6-2)
TEDME923 ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์
Engine Tune-up Practice
2 (0-6-2)
TEDME924 การทดสอบระบบการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
Engine Fuel Injection System Testing
2 (0-6-2)
TEDME925 ออกแบบเครื่องกล
Mechanical Design
3 (3-0-6)
TEDME927 วิศวกรรมยานยนต์
Automotive Engineering
3 (3-0-6)
TEDME928 ปฏิบัติงานเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์
Automotive Car Fuel Practice
3 (2-3-5)
TEDME929 ประลองวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
2 (0-6-2)
TEDME930 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
Modern Automotive Technology
3 (3-0-6)
TEDME931 เครื่องยนต์ฟาร์ม
Farm Engine
3 (2-3-5)
TEDME932 การใช้และบำรุงรักษายานยนต์
Usage and Maintenace of Vehicles
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46
TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ
Technical Teachership
2 (2-0-4)
TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา
Philosophy and Principles of Vocational Education
2 (2-0-4)
TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
Thai Language and Culture
2 (2-0-4)
TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
Foreign Language for the Development of Teaching Profession
2 (2-0-4)
TEDCC805 จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher
2 (2-0-4)
TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
2 (2-0-4)
TEDCC807 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
3 (2-3-5)
TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Teaching
3 (1-6-4)
TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Educational Research
3 (3-0-6)
TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
2 (1-3-3)
TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
3 (0-9-3)
TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
TEDME901 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Practice
2 (0-6-2)
TEDME902 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
TEDME905 ทฤษฎีเครื่องยนต์
Theory of Engines
2 (2-0-4)
TEDME934 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
TEDME935 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering Training
2 (0-6-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร