รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) / Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (International Program)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
BBAIB902 Principles of Marketing
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBAIB904 Principles of Economics
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBAIB905 Production and Operations Management
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBAIB906 Business Finance
Business Finance
3 (3-0-6)
BBAIB908 Business Law
Business Law
3 (3-0-6)
BBAIB966 Financial Accounting
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBAIB967 Principles of Management
Principles of Management
3 (3-0-6)
BBAIB968 Quantitative Analysis in Business Decision Making
Quantitative Analysis in Business Decision Making
3 (3-0-6)
BBAIB976 Business Software Application
Business Software Application
3 (2-2-5)
BBAIB977 Business Communication
Business Communication
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
BBAIB922 Information Technology for Business
Information Technology for Business
3 (2-2-5)
BBAIB923 Human Resource Management
Human Resource Management
3 (3-0-6)
BBAIB924 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BBAIB969 Introduction to Business 3 (3-0-6)
BBAIB928 Logistics and Supply Chain Management
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
BBAIB929 Strategic Management
Strategic Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BBAIB969 Introduction to Business 3 (3-0-6)
BBAIB932 Cross Cultural Management
Cross Cultural Management
3 (3-0-6)
BBAIB934 Export and Import Management
Export and Import Management
3 (3-0-6)
BBAIB969 Introduction to Business
Introduction to Business
3 (3-0-6)
BBAIB970 International Trade
International Trade
3 (3-0-6)
BBAIB971 International Marketing
International Marketing
3 (3-0-6)
BBAIB973 Business Research
Business Research
3 (2-2-5)
BBAIB974 Electronic Commerce
Electronic Commerce
3 (2-2-5)
BBAIB975 Contemporary Math for Business
Contemporary Math for Business
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7
BBAIB909 Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
BBAIB951 Co-operative Education in Business Management
Co-operative Education in Business Management
6 (0-40-0)
BBAIB953 Job Internship in Business Management
Job Internship in Business Management
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 18
BBAIB957 Digital Marketing
Digital Marketing
3 (2-2-5)
BBAIB958 Economics and Business in Selected Countries
Economics and Business in Selected Countries
3 (3-0-6)
BBAIB962 Organizational Behavior
Organizational Behavior
3 (3-0-6)
BBAIB964 Seminar in International Business Management
Seminar in International Business Management
3 (2-2-5)
BBAIB978 International Entrepreneurship and Small Business
International Entrepreneurship and Small Business
3 (2-2-5)
Prerequisite : BBAIB969 Introduction to Business 3 (3-0-6)
BBAIB979 International Business Ethics
International Business Ethics
3 (3-0-6)
BBAIB980 Risk Management
Risk Management
3 (3-0-6)
BBAIB981 Innovation and Change Management
Innovation and Change Management
3 (3-0-6)
BBAIB982 Transportation Management
Transportation Management
3 (3-0-6)
BBAIB983 Commercial law
Commercial law
3 (3-0-6)
BBAIB984 International Exhibition and Event Management
International Exhibition and Event Management
3 (2-2-5)
BBAIB985 International Business with Data Analytics
International Business with Data Analytics
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ