ข้อมูลอาจารย์

พิริยมาศ ศิริชัย

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 มี.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประเทศ : ไทย

 • 4 พ.ย. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : University of Wales
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ