ข้อมูลอาจารย์

ภาคภูมิ ภัควิภาส

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยชินวัตร
  ประเทศ : ไทย

 • 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ