ข้อมูลอาจารย์

สุภาวดี วรุณกูล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 พ.ค. 2535
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Economics
  สาขา : เศรษฐศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 12 ธ.ค. 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : บริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : University of South Alabama
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ