รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ / Bachelor of Science Program in Food Business and Nutrition

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18
BSCFN101 เคมีอาหาร
Food Chemistry
3 (2-3-5)
BSCFN103 วิทยาศาสตร์การอาหาร
Food Science
3 (3-0-6)
BSCFN105 สรีรวิทยา
Physiology
3 (3-0-6)
BSCFN148 เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอด้านอาหารและโภชนาการ
Communication and Presentation Techniques for Food and Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN149 เทคนิคการประกอบอาหาร
Culinary Techniques
3 (1-4-4)
FUNMA122 สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยอาหาร
Statistics and the Use of Statistical Package in Food Research
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64
BSCFN108 โภชนาการเบื้องต้น
Principles of Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN112 อาหารไทย
Thai Cuisine
3 (2-3-5)
BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
Art of Food Decoration
3 (1-4-4)
BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร
Principle of Experimental Cookery
3 (2-3-5)
BSCFN123 โภชนบำบัด
Diet Therapy
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFN108 โภชนาการเบื้องต้น 3 (3-0-6)
BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Cooperative Education for Food Business and Nutrition
6 (0-40-0)
BSCFN128 สัมมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Seminar in Food Business and Nutrition
1 (1-0-2)
BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่
Bakery Technology
3 (2-3-5)
BSCFN141 ขนมไทย
Thai Desserts
3 (1-4-4)
BSCFN150 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจอาหาร
Concept of Entrepreneurship and Food Business Creation
3 (3-0-6)
BSCFN151 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-6)
BSCFN152 การตลาดดิจิทัลเพื่องานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Digital Marketing for Food Business and Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN153 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
Food Safety and Sanitation
3 (3-0-6)
BSCFN154 หลักและวิธีการถนอมอาหาร
Food Preservation
3 (2-3-5)
BSCFN155 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
3 (2-3-5)
BSCFN156 เทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อธุรกิจ
Business Processing Technology
3 (2-3-5)
BSCFN157 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
Culinary Arts of Western Cuisine
3 (2-3-5)
BSCFN158 บรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบ
Food Packaging and Design
3 (2-3-5)
BSCFN159 หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
Current Issue in Food and Nutrition
3 (1-4-4)
BSCFN160 การฝึกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Food Business and Nutrition Practicum
3 (0-40-0)
Prerequisite : BSCFN175 ปัญหาพิเศษสำหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ 3 (0-6-3)
BSCFN161 ชีวเคมีทางโภชนาการ
Nutritional Biochemistry
3 (3-0-6)
BSCFN162 นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
Healthy Food Innovation
3 (2-3-5)
BSCFN175 ปัญหาพิเศษสำหรับธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Special Problems for Food Business and Nutrition
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก
Banana Leaf Work and Carving
3 (1-4-4)
BSCFN144 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BSCFN145 การส่งเสริมการขาย
Sales Promotion
3 (3-0-6)
BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่องานธุรกิจอาหาร
Art in Flower Arrangement for Food Business
3 (1-4-4)
BSCFN163 โภชนาการสำหรับการพัฒนาตามวัย
Nutritional Status for each Age Range
3 (2-3-5)
BSCFN164 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุ
Food Product Development for the Elderly
3 (2-3-5)
BSCFN165 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารล้านนา
Local Wisdom of Lanna Food
3 (2-3-5)
BSCFN166 อาหารว่างเชิงธุรกิจ
Snacks for Business
3 (1-4-4)
BSCFN167 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
Technology and Business of Confectionery Product
3 (2-3-5)
BSCFN168 การประกอบอาหารเชิงโมเลกุล
Molecular Cooking
3 (1-4-4)
BSCFN169 การกำหนดและจัดอาหารสำหรับบุคคลต่าง ๆ
Dietetics and food arrangement for individuals
3 (1-4-4)
Prerequisite : BSCFN108 โภชนาการเบื้องต้น 3 (3-0-6)
Prerequisite : BSCFN123 โภชนบำบัด 3 (2-3-5)
BSCFN170 ศิลปะการตกแต่งหน้าเค้ก
Art of cake decoration
3 (1-4-4)
BSCFN171 ศิลปะการสร้างโมเดลอาหาร
Food Modeling Art
3 (1-4-4)
BSCFN172 อาหารฟิวชัน
Fusion Food
3 (1-4-4)
BSCFN173 กฎ ข้อบังคับและมาตรฐานอาหาร
Food Law Regulation and Standard
3 (3-0-6)
BSCFN174 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร