ข้อมูลอาจารย์

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 ต.ค. 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : คหกรรมศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 27 ก.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : คหกรรมศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 10 ต.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : เทคโนโลยีการอาหาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ