รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ / Diploma in Animal Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 95 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
GEDLC103 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Chinese in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC104 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
Japanese in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC105 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
Korean in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC106 ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน
Burmese in Daily Life
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12
DIPAS101 ทักษะพื้นฐานทางสัตวศาสตร์
Basic Skills in Animal Science
3 (0-6-3)
DIPCC101 ทักษะช่างเกษตรและเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Practical Skills in Agricultural Farmshop and Agricultural Machinery
3 (2-2-5)
DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Computer and Information Technology for Agriculture
3 (2-2-5)
DIPCC103 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (2-3-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPAS102 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Domestic Animals
3 (2-3-5)
DIPAS103 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
Livestock Farm Business Management
3 (3-0-6)
DIPAS104 อาหารและการให้อาหารสัตว์
Animal Feeds and Feeding
3 (2-3-5)
DIPAS105 โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
3 (2-3-5)
DIPCC104 เคมีเพื่อการเกษตร
Chemistry for Agriculture
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPAS201 การผลิตโคนม
Dairy Production
3 (2-3-5)
DIPAS202 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
3 (2-3-5)
DIPAS203 การผลิตสุกร
Swine Production
3 (2-3-5)
DIPAS204 เทคโนโลยีฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ
Smart Livestock Farm Technology
3 (2-3-5)
DIPAS205 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
Practical Skills in Animal Science 1
1 (0-2-1)
DIPAS206 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
Practical Skills in Animal Science 2
1 (0-2-1)
DIPAS207 พื้นฐานการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Principle of Animal Selection and Breeding
3 (3-0-6)
DIPAS208 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
DIPAS209 สัมมนาสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
1 (0-2-1)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPAS301 การจัดการฟาร์มโคนม
Dairy Farm Management
3 (2-3-5)
DIPAS302 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
Poultry Farm Management
3 (2-3-5)
DIPAS303 การจัดการฟาร์มสุกร
Swine Farm Management
3 (2-3-5)
DIPAS304 การผลิตโคเนื้อ
Beef Production
3 (2-3-5)
DIPAS305 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
Native Chicken Raising
3 (2-3-5)
DIPAS306 การเลี้ยงไก่ชนเชิงการค้า
Raising Fighting Cock for Commercial
3 (2-3-5)
DIPAS307 การประกวดและตัดสินสัตว์
Animal Showing and Judging
3 (2-3-5)
DIPAS308 พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
3 (2-3-5)
DIPAS309 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
Behavior of Domestic Animal
3 (3-0-6)
DIPAS310 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
Reproductive Physiology and Artificial Insemination
3 (2-3-5)
DIPAS311 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
3 (2-3-5)
DIPAS312 การฟักไข่สัตว์ปีก
Poultry Hatchery
3 (2-3-5)
DIPAS313 การจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management
3 (2-3-5)
DIPAS314 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products
3 (2-3-5)
DIPAS315 เนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products
3 (2-3-5)
DIPAS316 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Business and Entrepreneurs
3 (2-3-5)
DIPAS317 กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์
Livestock Laws
3 (3-0-6)
DIPAS318 ฟาร์มผสมผสาน
Integrated Farming
3 (2-3-5)
DIPAS319 มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
Livestock Farm Standards
3 (3-0-6)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPAS401 ฝึกงานสัตวศาสตร์
On-the-job Training in Animal Science
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPAS501 โครงการพิเศษสัตวศาสตร์
Special Project in Animal Science
4 (0-12-0)
DIPAS502 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร