รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก1) / Master of Engineering Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)
(2) วิทยานิพนธ์ 36
- วิทยานิพนธ์ 36
MENEE701 วิทยานิพนธ์ ก1-1
Thesis A1-1
6 (0-18-0)
MENEE702 วิทยานิพนธ์ ก1-2
Thesis A1-2
15 (0-45-0)
MENEE703 วิทยานิพนธ์ ก1-3
Thesis A1-3
15 (0-45-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร