ข้อมูลอาจารย์

ปวียา รักนิ่ม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 27 พ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  ประเทศ : ไทย

 • 30 มี.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer use
  สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ : ไทย

 • 1 มิ.ย. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : National Cheng Kung University
  ประเทศ : ไต้หวัน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ