ข้อมูลอาจารย์

ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : Kanazawa University
  ประเทศ : ญี่ปุ่น

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ