ข้อมูลอาจารย์

ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 20 เม.ย 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer use
  สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

 • 10 ต.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Engineering Science
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : Computer Science & Engineering
  สถานที่ศึกษา : The University Of New South Wales
  ประเทศ : ออสเตรเลีย

 • 2 ส.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : The University of Manchester
  ประเทศ : อังกฤษ สหราชอาณาจักร

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ