ข้อมูลอาจารย์

ธนพงศ์ คุ้มญาติ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 11 มี.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electronics and automation
  สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 3 พ.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : โทรคมนาคม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

 • 5 มี.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Engineering
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ