ข้อมูลอาจารย์

ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : Carnegie Mellon University
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

 • 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : University of Illinois
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ