ข้อมูลอาจารย์

สุชาติ จันทร์จรมานิตย์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 ม.ค. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 14 ก.ย. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Engineering
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : ไฟฟ้า
  สถานที่ศึกษา : University of western Sydney
  ประเทศ : ออสเตรเลีย

 • 7 มี.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ