รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ / Certificate in Vocational Education Pre-Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 65 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 14 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบูรณาการ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 6 หน่วยกิต
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาขา 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
- โครงงาน 6 หน่วยกิต
- ฝึกงาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 65
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
13143101 พลเมืองดีวิถีไทย
Being a Good Citizen and The Thai way of life
1 (1-1-2)
13143102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to Economics and Sufficiency Economics
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143101 พลเมืองดีวิถีไทย 1 (1-1-2)
13143203 ภูมิศาสตร์
Geography
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง 1 (1-1-2)
13143204 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
Historical Development
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143203 ภูมิศาสตร์ 1 (1-1-2)
13143305 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาชีวิต
Religion, Morality, Ethics and Life Development
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143204 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 1 (1-1-2)
13143306 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom
1 (1-1-2)
Prerequisite or Corequisite : 13143305 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาชีวิต 1 (1-1-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6
13130101 ภาษาไทย 1
Thai I
2 (2-0-4)
13130102 ภาษาไทย 2
Thai II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13130101 ภาษาไทย 1 2 (2-0-4)
13130203 ภาษาไทย 3
Thai III
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13130102 ภาษาไทย 2 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18
22091101 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
3 (3-0-6)
22091102 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091101 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
22091203 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics III
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091102 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
22091204 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics IV
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091203 คณิตศาสตร์ 3 3 (3-0-6)
22091305 คณิตศาสตร์ 5
Mathematics V
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091204 คณิตศาสตร์ 4 3 (3-0-6)
22091306 คณิตศาสตร์ 6
Mathematics VI
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091305 คณิตศาสตร์ 5 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 14
22092107 เคมี 1
Chemistry I
2 (2-0-4)
22092108 เคมี 2
Chemistry II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 22092107 เคมี 1 2 (2-0-4)
22092205 ฟิสิกส์ของ คลื่น แสง และเสียง
Physics of Wave Light and Sound
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51020109 เทอร์โมฟูอิดเบื้องต้น 2 (2-0-4)
22092209 เคมี 3
Chemistry III
2 (2-0-4)
Prerequisite : 22092108 เคมี 2 2 (2-0-4)
22092210 เคมี 4
Chemistry IV
2 (2-0-4)
Prerequisite : 22092209 เคมี 3 2 (2-0-4)
22092306 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51020310 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน 2 (2-0-4)
22092311 เคมี 5
chemistry V
2 (2-0-4)
Prerequisite : 22092210 เคมี 4  2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6
13114004 ทักษะการใช้แร็กเก็ต
Racket Skills
1 (0-2-1)
13114005 ทักษะการใช้ลูกบอล
Ball Skills
1 (0-2-1)
13114006 ศิลปะการป้องกันตัว
Art for Self Defense
1 (0-2-1)
13114007 การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
Rhythm and Movement
1 (0-2-1)
13114008 กีฬาทางน้ำ
Water Sports
1 (0-2-1)
13114101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
Human Growth and Development
1 (1-0-2)
13114202 ชีวิตและครอบครัว
Life and Family
1 (1-0-2)
Prerequisite : 13114101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 1 (1-0-2)
13114303 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
Health and Security in Life
1 (1-0-2)
Prerequisite : 13114202 ชีวิตและครอบครัว 1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3
13145101 สุนทรียนาฏศิลป์ และการละคร
Theatrical Aesthetics and Performance
1 (0-2-1)
13145202 ทัศนศิลป์
Visual Arts
1 (0-2-1)
Prerequisite : 13145101 สุนทรียนาฏศิลป์ และการละคร 1 (0-2-1)
13145303 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
Musical Aesthetics
1 (0-2-1)
Prerequisite : 13145202 ทัศนศิลป์ 1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12
13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Principles of English I
2 (2-0-4)
13126102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Principles of English II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 (2-0-4)
13126203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1
World Outlook for English I
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 (2-0-4)
13126204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2
World Outlook for English II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1 2 (2-0-4)
13126307 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิศวกรรม 1
Engtlish for Engineering I
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2 2 (2-0-4)
13126308 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิศวกรรม 2
English for Engineering II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126307 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิศวกรรม 1 2 (2-0-4)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาบูรณาการ 6
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 6
51000001 การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น
Introduction to Management and Innovation
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51000002 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 2 (2-2-6)
51000002 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
Introduction to Entrepreneurship
2 (2-2-6)
51000003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
2 (2-0-4)
51000004 วัสดุวิทยา
Materials Science
2 (2-0-4)
51000005 โลกและเอกภพ
Earth and Universe
2 (2-0-4)
51000006 นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์
Ecology and Genetic
2 (2-0-4)
51000007 ระบบของสิ่งมีชีวิต
Systematic Biology
2 (2-0-4)
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0
51001001 กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา
Activity for Intelligent Creation
0 (0-2-4)
51001002 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม
Activity for Emotional Quotient and Ethics
0 (0-2-4)
51001003 กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Activity for Holistic Health
0 (0-2-4)
51001004 กิจกรรมปราชญ์ชุมชน
Activity for Community Wisdom
0 (0-2-4)
51001005 กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้
Activity for Learning Innovation
0 (0-2-4)
51001006 กิจกรรมจิตอาสา
Activity for Volunteer Mind
0 (0-2-4)
51001007 กิจกรรมอื่นๆ
Other Activity
0 (0-2-4)
(4) หมวดวิชาชีพเฉพาะ 53
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 21
51020101 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Electrics and Electronics
2 (1-3-3)
51020102 งานฝึกฝีมือ
Bench Work
3 (1-6-4)
51020103 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-3)
51020106 พื้นฐานงานไม้
Basic Woodworking
2 (1-3-3)
51020107 กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 1
Mechanics for pre-engineering I
2 (2-0-4)
51020108 กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 2
Mechanics for pre-engineering II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51020107 กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 1 2 (2-0-4)
51020109 เทอร์โมฟูอิดเบื้องต้น
Introduction to Thermo-Fluid
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51020108 กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 2 2 (2-0-4)
51020204 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tools
2 (0-6-2)
Prerequisite : 51020102 งานฝึกฝีมือ 3 (1-6-4)
51020205 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
Basic Sheet Metal and Welding
2 (0-6-2)
51020310 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน
Electrics and Electronics Fundamentals
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพสาขา 20
51021001 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrail Electrics
3 (1-6-4)
51021002 เขียนแบบเครื่องกล
Mechanical Drawing
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51020103 เขียนแบบเทคนิค 2 (1-3-3)
51021003 เขียนแบบระบบทางกล
Mechanical System Drawing
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51021002 เขียนแบบเครื่องกล 2 (1-3-3)
51021004 กลไกและเครื่องจักรกล
Mechanism and Mechanics
2 (1-3-3)
51021005 การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Manufacturing
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51020102 งานฝึกฝีมือ 3 (1-6-4)
51021006 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและเขียนแบบ
Computer Aided Design and Drafting
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51021003 เขียนแบบระบบทางกล 2 (1-3-3)
Prerequisite : 51023009 เขียนแบบโยธา 2 (1-3-3)
51021007 การเชื่อมและประสาน
Welding and Joining
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51020205 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 (0-6-2)
51021008 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
Gasoline and Diesel Engine
3 (1-6-4)
51021009 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Codition
2 (1-3-3)
51021010 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัด และระบบท่อ
Fans Pumps Compressors and Piping Systems
2 (1-3-3)
51021011 งานโลหะแผ่นและท่อ
Sheet Metal Working and Piping
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51020205 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 (0-6-2)
51021012 เทคโนโลยียานยนต์
Automotive Technology
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51021008 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 3 (1-6-4)
51022001 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
D.C. Electric Circuit
3 (2-3-5)
51022002 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
A.C. Electric Circuit
3 (2-3-5)
Prerequisite : 51022001 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 3 (2-3-5)
51022003 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuit
3 (2-3-5)
51022004 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
Electronics Circuit Application
3 (2-3-5)
Prerequisite : 51022003 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-5)
51022005 วงจรดิจิตอล
Digital Circuit
3 (2-3-5)
51022006 เขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawing
3 (2-3-5)
Prerequisite : 51020103 เขียนแบบเทคนิค 2 (1-3-3)
51022007 เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง
DC Electrical Machine
3 (2-3-5)
51022008 เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ
AC Electrical Machines
3 (2-3-5)
Prerequisite : 51022007 เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง 3 (2-3-5)
51022009 ปฏิบัติงานเดินสายไฟ
Wiring Practice
2 (0-6-2)
51022010 ไมโครโพรเซสเซอร์ และอินเตอร์เฟส
Microprocessors and Interface
3 (2-3-5)
51022011 เครื่องมือวัดไฟฟ้า
Electrical Instruments
3 (2-3-5)
51022012 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotic Systems
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51022004 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
51022013 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensor and Transducers
2 (1-3-3)
51022014 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Power Plant
2 (2-0-4)
51022015 วิทยุและโทรทัศน์
Radios and Televisions
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51022004 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
51022016 การพัฒนาซอฟต์แวร์
Sofware Development
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002303 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2 (1-3-3)
51022017 แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Mechatronics
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51020101 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 (1-3-3)
51023001 วัสดุก่อสร้างและงานไม้
Construction and Woodworking Materials
3 (1-6-4)
51023002 การประมาณราคา
Cost Estimation
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51023001 วัสดุก่อสร้างและงานไม้ 3 (1-6-4)
51023003 เทคนิคก่อสร้าง
Construction Technique
3 (1-6-4)
51023004 เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete Technology
2 (2-0-4)
51023005 ระบบงานสุขาภิบาล
Sanitary System
3 (1-6-4)
51023006 โครงสร้างเบื้องต้น
Basic Structures
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51023003 เทคนิคก่อสร้าง 3 (1-6-4)
51023007 สำรวจ
Surveying
3 (1-6-4)
51023008 เครื่องจักรกลงานไม้
Wookworking Machine
3 (1-6-4)
51023009 เขียนแบบโยธา
Civil Construction Drawing
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
2 (1-3-3)
51002202 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
Basic Computer and Maintenance
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 (1-3-3)
51002303 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications System and Networking
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002202 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
- โครงงาน 6
51024101 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 1
Pre-Engineering Project I
1 (1-0-2)
51024202 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 2
Pre-Engineering Project II
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51024101 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 1 1 (1-0-2)
51024303 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 3
Pre-Engineering Project III
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51024202 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 2 2 (1-3-3)
- ฝึกงาน 0

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี