ข้อมูลอาจารย์

(วัชรพงศ์) เจตณ์รดิศ ไทโภคิน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 ส.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ