รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / Bachelor of Science Program in Information Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 68 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 95
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15
BSCCT101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of Information Technology
3 (2-2-5)
FUNMA113 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
FUNMA115 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
FUNMA119 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
FUNSC117 หลักฟิสิกส์
Principle of Physics
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 68
BSCCT202 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3 (2-2-5)
BSCCT203 ระบบฐานข้อมูล
Database System
3 (2-2-5)
BSCCT206 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
BSCCT214 การวิเคราะห์ข้อมูลมหัต
Big data Analytics
3 (2-2-5)
BSCCT220 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Information System
3 (2-2-5)
BSCCT301 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information System Security
3 (3-0-6)
BSCCT303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (2-2-5)
BSCCT304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (2-2-5)
BSCCT306 กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law
3 (3-0-6)
BSCCT401 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
Computer Platform Technology
3 (2-2-5)
BSCCT403 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง
Internet of Things
3 (2-2-5)
BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Fundamentals of Programming
3 (2-2-5)
BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BSCCT503 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
Data Structure and Algorithm
3 (2-2-5)
BSCCT601 เว็บเทคโนโลยี
Web Technology
3 (2-2-5)
BSCCT603 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
BSCCT604 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Administration
3 (2-2-5)
BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cooperative Education in Information Technology
6 (0-40-0)
Prerequisite : BSCCT907 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (0-2-1)
BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar
1 (0-3-1)
BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Research Methodology
3 (2-2-5)
BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
3 (0-6-0)
BSCCT907 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Preparation for Field Experience in Information Technology
1 (0-2-1)
BSCCT908 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special problems in Information Technology
3 (0-6-3)
BSCCT909 ฝึกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Job Internship in Information Technology
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
BSCCT102 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
Software Packages
3 (2-2-5)
BSCCT103 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project Management in Information Technology
3 (3-0-6)
BSCCT104 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (2-2-5)
BSCCT204 การประมวลผลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
3 (2-2-5)
BSCCT205 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
3 (2-2-5)
BSCCT208 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3 (2-2-5)
BSCCT211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information System
3 (2-2-5)
BSCCT212 แอนิเมชัน
Animation
3 (2-2-5)
BSCCT213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความบันเทิง
Information Technology for Entertaining
3 (2-2-5)
BSCCT215 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
Unmanned Aerial Vehicle Technology
3 (2-2-5)
BSCCT216 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
3 (2-2-5)
BSCCT217 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3 (2-2-5)
BSCCT218 เหมืองข้อมูล
Data Mining
3 (2-2-5)
BSCCT219 ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
3 (2-2-5)
BSCCT221 คลังข้อมูล
Data Warehouse
3 (2-2-5)
BSCCT305 การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
3 (2-2-5)
BSCCT402 เทคโนโลยีระบบฝังตัว
Embedded System Technology
3 (2-2-5)
BSCCT504 การโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Devices Programming
3 (2-2-5)
BSCCT505 โปรแกรมภาษาทางเลือก
Selected Programming Language
3 (2-2-5)
BSCCT606 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
Web Services Technology
3 (2-2-5)
BSCCT607 การเขียนโปรแกรมเว็บเฟรมเวิร์ค
Web Framework Programming
3 (2-2-5)
BSCCT905 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topic in Information Technology
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ