รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) / Bachelor of Science Program in Agriculture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48
BSCAG001 เกษตรทั่วไป
General Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG002 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills for Agriculture
1 (0-3-1)
BSCAG003 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
2 (1-3-3)
BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Fundamental Agricultural Biotechnology
3 (3-0-6)
BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology for Agriculture
2 (1-3-3)
BSCAG006 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
Genetics for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG007 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร
Farm Machinery
2 (1-3-3)
BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Technology Transfer and Extension
2 (1-3-3)
BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Principles of Soil Science
3 (2-3-5)
BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร
Agribusiness Management
3 (3-0-6)
BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Agriculture Physics
3 (2-3-5)
BSCCC107 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC108 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร
Biochemistry for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCCC112 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (2-3-5)
BSCCC205 คณิตศาสตร์และสถิติ
Mathematics and Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
3 (2-3-5)
BSCAG202 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
3 (3-0-6)
BSCAG203 การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
3 (2-3-5)
BSCAG204 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
3 (2-3-5)
BSCAG205 การผลิตสุกร
Swine Production
3 (2-3-5)
BSCAG206 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์
Livestock Management Technology
3 (3-0-6)
BSCAG207 มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร
Livestock Farm Standards and Food Safety
2 (2-0-4)
BSCAG208 โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
3 (2-3-5)
BSCAG209 การผลิตอาหารสัตว์
Feed Production
2 (1-3-3)
BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
Practical Skills in Animal Science 1
1 (0-3-1)
BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
Practical Skills in Animal Science 2
1 (0-3-1)
BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3
Practical Skills in Animal Science 3
1 (0-3-1)
BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4
Practical Skills in Animal Science 4
1 (0-3-1)
BSCAG215 ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์
Job Internship in Animal Science
3 (0-40-0)
BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science
3 (0-6-3)
BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
Cooperative Education in Animal Science
6 (0-40-0)
BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (3-0-6)
BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์
Behavior and Animal Welfare
3 (3-0-6)
BSCAG221 การผสมเทียมสัตว์
Animal Artificial Insemination
3 (2-3-5)
BSCAG222 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เฉพาะทาง
Animal Improvement for Special Purpose
3 (2-3-5)
BSCAG223 การประกวดสัตว์และการตัดสิน
Animal Show and Judging
3 (2-3-5)
BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef Cattle and Buffalo Production
3 (2-3-5)
BSCAG225 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Small Ruminant Production
3 (2-3-5)
BSCAG226 ไข่และผลิตภัณฑ์
Egg and Egg Products
3 (2-3-5)
BSCAG227 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products
3 (2-3-5)
BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products
3 (2-3-5)
BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management
3 (2-3-5)
BSCAG230 การจัดการฟาร์มสัตว์ป่า
Wildlife Farm Management
3 (3-0-6)
BSCAG231 การจับบังคับสัตว์
Animal Handling and Restraint
3 (2-3-5)
BSCAG232 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
3 (2-3-5)
BSCAG233 ฟาร์มผสมผสาน
Integrated Farms
3 (2-3-5)
BSCAG234 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
3 (2-3-5)
BSCAG235 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
Companion Animal
3 (3-0-6)
BSCAG236 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
Poultry Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG237 การจัดการฟาร์มสุกร
Swine Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG238 การจัดการฟาร์มโคนม
Dairy Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG239 การจัดการสวนสัตว์และส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำ
Zoological Park and Aquarium Management
3 (3-0-6)
BSCAG240 กฎหมายเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
Livestock Laws
3 (3-0-6)
BSCAG241 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
Feed Analysis
3 (2-3-5)
BSCAG242 พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
3 (2-3-5)
BSCAG243 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
Ruminant Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG244 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก
Poultry Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG245 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร
Swine Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG246 ปรสิตในสัตว์
Animal Parasitology
3 (2-3-5)
BSCAG247 ยาและการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Usage
3 (2-3-5)
BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร
Swine Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก
Avian Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์
Computer Application for Livestock
3 (2-3-5)
BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
Information Technology for Animal Science
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง