รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / Bachelor of Science Program in Computer Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 92
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15
FUNMA113 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
FUNMA114 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
FUNMA115 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
FUNMA119 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
FUNSC121 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Scientific Information for Computer Science
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
Ethics and Computer Law
3 (3-0-6)
BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (2-2-5)
BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร
Computer Science in Community, Company and Coperation
1 (0-3-1)
BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction of Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-2-5)
BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (3-0-6)
BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3 (2-2-5)
BSCCS404 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Analysis and Design of Algorithms
3 (2-2-5)
BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
BSCCS501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
3 (3-0-6)
BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-2-5)
BSCCS701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Seminar
1 (0-3-1)
BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Research Methodology
3 (2-2-5)
BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project
3 (0-6-3)
BSCCS704 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Cooperative Education in Computer Science
6 (0-40-0)
BSCCS706 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Job Internship in Computer Science
3 (0-40-0)
FUNMA116 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
BSCCS106 ความเป็นผู้ประกอบการสำหรับการพัฒนาธุรกิจคอมพิวเตอร์
Entrepreneurship for Computer Business Development
3 (3-0-6)
BSCCS107 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต
Electronic Commerce on Internet
3 (2-2-5)
BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
3 (2-2-5)
Prerequisite : BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (2-2-5)
BSCCS110 โปรแกรมสำเร็จรูป
Productivity Application
3 (2-2-5)
BSCCS204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphic
3 (2-2-5)
BSCCS205 การประมวลผลภาพ
Image Processing
3 (2-2-5)
BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3 (2-2-5)
BSCCS208 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
3 (2-2-5)
BSCCS209 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ
Business Intelligence System
3 (2-2-5)
BSCCS210 ห่วงโซ่บล็อก
Blockchain
3 (2-2-5)
BSCCS211 เทคโนโลยีเสมือน
Virtual Technology
3 (2-2-5)
BSCCS307 การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Devices Programming
3 (2-2-5)
BSCCS308 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่
Modern Programming Language
3 (2-2-5)
BSCCS309 หลักการภาษาโปรแกรม
Principle of Programming Languages
3 (2-2-5)
BSCCS310 การเขียนโปรแกรมเฟรมเวิร์ด
Framwork Programming
3 (2-2-5)
BSCCS311 การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
3 (2-2-5)
BSCCS406 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Management
3 (2-2-5)
BSCCS407 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Programming
3 (2-2-5)
BSCCS408 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Computing
3 (2-2-5)
BSCCS411 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน
Penetration Testing and Protection
3 (2-2-5)
BSCCS503 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟสซิ่ง
Microcomputer System and Interfacing
3 (2-2-5)
BSCCS504 ดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital
3 (2-2-5)
BSCCS505 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
Computer System and Assembly Languages
3 (2-2-5)
BSCCS506 เทคโนโลยีระบบฝังตัว
Embedded System Technology
3 (2-2-5)
BSCCS507 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
Internet of Things
3 (2-2-5)
BSCCS604 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Semantic Web Technology
3 (2-2-5)
BSCCS605 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems
3 (2-2-5)
BSCCS606 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
Fundamental of Data Science
3 (2-2-5)
BSCCS607 ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data
3 (2-2-5)
BSCCS608 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
Machine Learning
3 (2-2-5)
BSCCS609 การเรียนรู้เชิงลึก
Deep Learning
3 (2-2-5)
BSCCS610 การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล
Data Visualization
3 (2-2-5)
BSCCS707 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topic in Computer Science
1 (0-3-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์ แทน นางสาวยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม 2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์