รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก แบบ ก2) / Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 12
- วิชาบังคับ 12
MENME101 วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Methods of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
MENME131 ทฤษฎีทางวิศวกรรมเครื่องกล
Theory of Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
MENME132 การวัดและการควบคุมสมัยใหม่ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Modern Measurement and Control in Mechanical Engineering
3 (2-3-5)
MENME133 ระเบียบวิธีวิจัยและประสบการณ์วิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรม
Research Methodology and Engineering Experience in Industrial Sector
2 (1-3-3)
MENME134 การบริหารโครงการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project Management
1 (1-0-2)
(2) หมวดวิชาเลือก 12
- วิชาเลือกทั่วไป 12
MENME103 ปรากฏการถ่ายโอน
Transport Phemomena
3 (3-0-6)
MENME107 สมบัติเชิงกลของวัสดุ
Mechanical Properties of Materials
3 (3-0-6)
MENME109 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
Finite Element Method in Engineering
3 (3-0-6)
MENME110 การคำนวณพลศาสตร์ของไหล
Computational Fluid Dynamics
3 (3-0-6)
MENME111 การสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง
Advanced Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
MENME112 การวิเคราะห์โมดัล
Modal Analysis
3 (2-3-5)
MENME113 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Control
3 (3-0-6)
MENME114 อคูสติกส์สำหรับวิศวกร
Acoustics for Engineers
3 (2-3-5)
MENME115 การออกแบบระบบความร้อน
Design of Thermal System
3 (3-0-6)
MENME116 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขั้นสูง
Advanced Heat Exchanger Design
3 (3-0-6)
MENME117 ระบบการทำความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning System
3 (3-0-6)
MENME118 การเผาไหม้ขั้นสูง
Advanced Combustion
3 (3-0-6)
MENME121 ระบบการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing System
3 (3-0-6)
MENME122 กลศาสตร์วัสดุประกอบ
Mechanics of Composite Materials
3 (3-0-6)
MENME123 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
Thermal Energy Analysis
3 (3-0-6)
MENME124 กระบวนการออกแบบแนวคิดทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Conceptual Design Process
3 (3-0-6)
MENME125 กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูงและความยืดหยุ่นประยุกต์
Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity
3 (3-0-6)
MENME126 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Selected Topic in Mechanical Engineering 1
3 (3-0-6)
MENME127 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Selected Topic in Mechanical Engineering 2
3 (3-0-6)
MENME128 กระบวนการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
MENME135 หุ่นยนต์และการควบคุม
Robotics and Control
3 (3-0-6)
MENME136 พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
3 (3-0-6)
MENME137 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation and Management in Building and Industrial Factory
3 (3-0-6)
MENME138 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
Modern Automotive Technology
3 (3-0-6)
MENME139 จีโอพอลิเมอร์
Geopolymer
3 (3-0-6)
MENME140 เทคโนโลยีการวัดและการควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต
Electrostatic Aerosol Measurement and Control Technology
3 (3-0-6)
MENME141 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
Biomedical Engineering 1
3 (3-0-6)
MENME142 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
Biomedical Engineering 2
3 (3-0-6)
MENME143 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
Biomedical Engineering 3
3 (3-0-6)
MENME144 ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรมเครื่องกล
Artificial Intelligence for Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
MENME145 การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Machine Learning for Data Analysis
3 (3-0-6)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
MENME149 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 สำหรับแผน ก2
Master Thesis 1 for program A2
3 (0-9-0)
MENME150 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2 สำหรับแผน ก2
Master Thesis 2 for program A2
9 (0-27-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาปรับพื้นฐาน 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์