รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ข) / Master of Engineering Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
- ตามกลุ่มวิชา 18 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 12
- วิชาบังคับ 12
MENEE501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Research Methodology in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
MENEE502 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Methods of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
MENEE503 สัมมนา 1
Seminar 1
1 (0-3-1)
MENEE504 สัมมนา 2
Seminar 2
2 (0-6-2)
MENEE505 โครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation Project
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาเลือก 18
- ตามกลุ่มวิชา 18
MENEE601 อุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Electric Power Distribution Equipment
3 (3-0-6)
MENEE602 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Methods in Power System
3 (3-0-6)
MENEE603 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดในทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Optimization Technique in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
MENEE604 เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Dynamics and Stability
3 (3-0-6)
MENEE605 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
3 (3-0-6)
MENEE606 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Reliability
3 (3-0-6)
MENEE607 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Quality
3 (3-0-6)
MENEE608 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Advanced High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
MENEE609 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Electric Field Analysis in High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
MENEE610 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแบบคอนเวกซ์
Convex Optimization
3 (3-0-6)
MENEE611 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูง
Selected Topics in Electrical Power Systems and High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
MENEE612 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูง
Special Problems in Electrical Power Systems and High Voltage Engineering
3 (2-3-5)
MENEE615 พลังงานทดแทนขั้นสูง
Advanced Renewable Energy
3 (3-0-6)
MENEE616 ระบบโฟโตโวลตาอิกและการประยุกต์
Photovoltaic System and Its Applications
3 (3-0-6)
MENEE617 เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
3 (3-0-6)
MENEE618 ไมโครกริด
Micro Grids
3 (3-0-6)
MENEE619 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาด
Selected Topics in Clean Energy System Engineering
3 (3-0-6)
MENEE620 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาด
Special Problems in Clean Energy System Engineering
3 (2-3-5)
MENEE621 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power Electronics Application in Power Systems
3 (3-0-6)
MENEE622 เทคนิคการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ขั้นสูง
Advanced Switching Power Conversion Techniques
3 (3-0-6)
MENEE623 การจําลองวงจรแปลงผันกําลังและการควบคุม
Power Converter Modeling and Control
3 (3-0-6)
MENEE624 การควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Control of Electric Motor Drives
3 (3-0-6)
MENEE625 การควบคุมเหมาะที่สุด
Optimum Control
3 (3-0-6)
MENEE626 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม
Selected Topics in Power Electronics Engineering and Control Systems
3 (3-0-6)
MENEE627 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม
Special Problems in Power Electronics Engineering and Control Systems
3 (2-3-5)
MENEE628 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
3 (3-0-6)
MENEE629 การควบคุมมอเตอร์ประยุกต์ในยานยนต์ไฟฟ้า
Motor Control in Electric Vehicle Applications
3 (3-0-6)
MENEE630 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Battery Charging System
3 (3-0-6)
MENEE631 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย
Wireless Electric Vehicle Charging System
3 (3-0-6)
MENEE632 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
Railway Traction Systems
3 (3-0-6)
MENEE633 ระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟ
Railway Electrification
3 (3-0-6)
MENEE634 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ
Selected Topics in Electric Drive Engineering for Vehicles
3 (3-0-6)
MENEE635 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ
Special Problems in Electric Drive Engineering for Vehicles
3 (2-3-5)
MENEE636 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
Microcontroller and Applications
3 (3-0-6)
MENEE637 การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital System Design
3 (3-0-6)
MENEE638 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง
Advanced Embeded Systems
3 (3-0-6)
MENEE639 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
Biomedical Electronics
3 (3-0-6)
MENEE640 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกสําหรับชีวการแพทย์
Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications
3 (3-0-6)
MENEE641 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว
Selected Topics in Electronics Engineering and Embedded Systems
3 (3-0-6)
MENEE642 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว
Special Problems in Electronics Engineering and Embedded Systems
3 (2-3-5)
MENEE644 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications
3 (3-0-6)
MENEE645 ระบบสื่อสารด้วยแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
MENEE646 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น
Electromagnetic Field and Wave Propagation
3 (3-0-6)
MENEE647 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม่
Modern Antenna Design
3 (3-0-6)
MENEE648 วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง
Advanced Microwave Engineering
3 (3-0-6)
MENEE649 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย
Selected Topics in Communications Engineering and Networks
3 (3-0-6)
MENEE650 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย
Special Problems in Communications Engineering and Networks
3 (2-3-5)
MENEE651 วิศวกรรมดิจิทัลขั้นสูงและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Advanced Digital Engineering and Internet of Everything
3 (3-0-6)
MENEE652 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial Intelligence and Machine Learning
3 (3-0-6)
MENEE653 การประมวลสัญญาณไม่ต่อเนื่อง
Discrete Signal Processing
3 (3-0-6)
MENEE654 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
MENEE655 การประมวลผลภาพและการรับรู้ภาพดิจิทัล
Digital Image Processing and Computer Vision
3 (3-0-6)
MENEE656 การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์
Data and Computer Communication
3 (3-0-6)
MENEE657 สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing Architecture
3 (3-0-6)
MENEE658 ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Big Data and Cloud Computing
3 (3-0-6)
MENEE659 ทฤษฎีฟัซซีเซตขั้นสูง
Advanced Fuzzy Set Theory
3 (3-0-6)
MENEE660 การรู้จำรูปแบบขั้นสูง
Advanced Pattern Recognition
3 (3-0-6)
MENEE661 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Selected Topics in Computer and Netwok Engineering
3 (3-0-6)
MENEE662 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Special Problems in Computer and Netwok Engineering
3 (2-3-5)
MENEE663 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์
Selected Topics in Sotfware Engineering and Applications
3 (3-0-6)
MENEE664 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์
Special Problems in Sotfware Engineering and Applications
3 (2-3-5)
MENEE665 การวัดในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ
Instrumentation for Automatic Control System
3 (3-0-6)
MENEE666 หลักมูลทางหุ่นยนต์
Fundamental of Robotics
3 (3-0-6)
MENEE667 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในกระบวนการอัตโนมัติ
Application of Robot for Automation Process
3 (2-3-5)
MENEE668 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Selected Topics in Robotics Engineering and Automation Control Systems
3 (3-0-6)
MENEE669 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Special Problems in Robotics Engineering and Automation Control Systems
3 (2-3-5)
MENEE671 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร
Electric and Electronics in Agriculture
3 (3-0-6)
MENEE672 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
Computer Programming for Agriculture
3 (2-3-5)
MENEE673 เทคโนโลยีไฟฟ้าในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
Electrical Technology for Increasing Agricultural Product Value
3 (3-0-6)
MENEE674 หัวข้อเลือกทางเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
Selected Topics in Smart Farming Technology
3 (3-0-6)
MENEE675 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
Special Problems in Smart Farming Technology
3 (2-3-5)
MENEE681 โครงงานนวัตกรรมในสถานประกอบการ 1
Innovation Project in Enterprise 1
3 (2-3-5)
MENEE682 โครงงานนวัตกรรมในสถานประกอบการ 2
Innovation Project in Enterprise 2
3 (2-3-5)
MENEE683 สหกิจศึกษา 1
Co-operative Education 1
3 (0-20-0)
MENEE684 สหกิจศึกษา 2
Co-operative Education 2
3 (0-20-0)
MENEE685 สหกิจศึกษา 3
Co-operative Education 3
6 (0-40-0)
MENEE686 สหกิจศึกษา 4
Co-operative Education 4
6 (0-40-0)
MENEE687 มอดูลการเรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Independent Learning Module
3 (0-9-0)
(3) การค้นคว้าอิสระ 6
- การค้นคว้าอิสระ 6
MENEE706 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1
3 (0-9-0)
MENEE707 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2
3 (0-9-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาปรับพื้นฐาน 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี