รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจการค้าและบริการ) / Bachelor of Business Administration in Business Administration

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 25 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA237 การจัดการโมเดลทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
Business Model Management in the Digital Era
3 (3-0-6)
BBABA238 การจัดการการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
BBABA255 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
Risk and Crisis Management
3 (2-2-5)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBACC101 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
BBACC104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
3 (3-0-6)
BBACC117 การเงินธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Finance
3 (3-0-6)
BBACC118 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Decision Making
3 (3-0-6)
BBAIS823 การใช้โปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่
Modern Office Software
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
BBABA326 ธุรกิจการค้าและบริการ
Trade and Service Business
3 (3-0-6)
BBABA327 พฤติกรรมผู้ซื้อสำหรับธุรกิจการค้าและบริการ
Shopper Behaviors for Trade and Service Business
3 (3-0-6)
BBABA328 ความสัมพันธ์ลูกค้าและการบริการลูกค้า
Consumer Relationship and Customer Service
3 (3-0-6)
BBABA329 การประกอบธุรกิจการค้าและบริการมืออาชีพ
Entrepreneurship for Professional Trade and Service Business
3 (3-0-6)
BBABA330 การบริหารผลิตภัณฑ์
Product Management
3 (3-0-6)
BBABA331 การกระจายสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าและบริการ
Distribution Management for Trade and Service Business
3 (3-0-6)
BBABA332 การสื่อสารการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
Marketing Communication and Online Social Media
3 (3-0-6)
BBABA333 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Organizational Behavior and Human Resource Management
3 (3-0-6)
BBABA334 กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Competitive Advantage Strategies
3 (3-0-6)
BBABA335 การวางแผนธุรกิจการค้า
Trade Business Planning
3 (2-2-5)
BBABA336 ธุรกิจบริการ
Service Business
3 (3-0-6)
BBABA337 การวิจัยสำหรับธุรกิจการค้าและบริการ
Research for Trade and Service Business
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 25
BBABA209 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBABA215 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-40-0)
Prerequisite : BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
BBABA228 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตในองค์การ
Quality Management and Productivity in the Organization
3 (3-0-6)
BBABA229 กลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
Communication strategies in the digital Era
3 (3-0-6)
BBABA230 เทคนิคการผลิตเอกสารสำนักงาน
Office Document Work Technique
3 (2-2-5)
BBABA231 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
Business Operation Strategy in the ASEAN Region
3 (3-0-6)
BBABA232 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
Modern Office Management
3 (2-2-5)
BBABA239 ธุรกิจครอบครัวและการส่งต่อธุรกิจระหว่างรุ่น
Family Business and Transferring to the Next Generation
3 (3-0-6)
BBABA240 เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับธุรกิจ
Financial Technology for Business
3 (2-2-5)
BBABA241 กระบวนการจัดการธุรกิจ
Business Process Management
3 (2-2-5)
BBABA242 กลยุทธ์พันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจ
Business Network Alliance Strategy
3 (3-0-6)
BBABA243 การจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Information Management for Business Decision Making
3 (2-2-5)
BBABA244 เศรษฐศาสตร์เพื่อการประกอบการ
Economics for Entrepreneurship
3 (3-0-6)
BBABA245 การจัดการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
Economic and Technology Management for Community
3 (2-2-5)
BBABA246 การจัดการฝึกอบรมสัมมนาและการประชุม
Conference and Meeting Management
3 (2-2-5)
BBABA247 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
Knowledge Management and Learning Organization
3 (2-2-5)
BBABA248 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กิจการ
Feasibility Study of Enterprise Investment and Value Creation
3 (3-0-6)
BBABA257 พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
Modern Organizational Behavior
3 (3-0-6)
BBABA338 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ
Information Analysis and Presentation
3 (2-2-5)
BBABA339 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจการค้าและบริการ
Strategic Management for Trade and Service Business
3 (3-0-6)
BBABA340 การวางแผนและการจัดการประชุม
Convention Planning and Management
3 (2-2-5)
BBABA341 เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นเพื่อการตลาด
Online Social Media and Application for Marketing
3 (2-2-5)
BBABA342 การจัดการธุรกิจแบบมีร้าน และไม่มีหน้าร้าน
Store and Non-Store Based Retail Business Management
3 (2-2-5)
BBABA343 การจัดการขายสินค้าในธุรกิจการค้าและบริการ
Sales Management in Trade and Service Business
3 (2-2-5)
BBABA344 การตลาดคอนเทนต์และการเล่าเรื่องผ่านตราสินค้า
Content Marketing and Brand Storytelling
3 (2-2-5)
BBABA345 สถานการณ์ปัจจุบันในการค้าระหว่างประเทศ
Current Issue in International Trade
3 (2-2-5)
BBABA346 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการค้า
English for Trade Business
3 (2-2-5)
BBABA347 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการค้า
Chinese for Trading Business
3 (2-2-5)
BBABA348 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจการค้า
Supply Chain and Logistic Management for Trade Business
3 (3-0-6)
BBABA349 การจัดการสินค้าภายในร้านค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Store-Based Product Management for Retail Business
3 (3-0-6)
BBABA350 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
Fashion Personality Development
3 (2-2-5)
BBABA351 การบริหารจัดซื้อสำหรับธุรกิจการค้า
Purchasing Management for Trade Business
3 (3-0-6)
BBABA352 การจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการสูญเสีย
Risk Management and Loss Prevention
3 (3-0-6)
BBABA353 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
Work based Learning in Modern Trade Business Management 1
3 (0-9-0)
BBABA354 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
Work based Learning in Modern Trade Business Management 2
3 (0-9-0)
BBABA355 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
Work based Learning in Modern Trade Business Management 3
3 (0-9-0)
BBABA641 การจำลองธุรกิจและการเริ่มธุรกิจใหม่
Business Simulation and Stratup Business
3 (2-2-5)
BBABA642 ธุรกิจเพื่อสังคมและการตลาดเพื่อความยั่งยืน
Social Enterprise and Sustainability Marketing
3 (2-2-5)
BBABA643 การจัดการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน
Marketing Management for Community Business
3 (2-2-5)
BBABA644 การตลาดสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
Marketing for Agricultural and Community Enterprise Products
3 (2-2-5)
BBABA645 การจัดการความมั่งคั่ง
Wealth Management
3 (3-0-6)
BBABA646 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการตลาด
Building Marketing Alliance Network
3 (3-0-6)
BBABA647 การตลาดพหุวัฒนธรรม
Multicaltural Marketing
3 (3-0-6)
BBABA648 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
Marketing for Entrepreneur
3 (2-2-5)
BBABA649 การจัดการตราสินค้า
Brand Management
3 (3-0-6)
BBABA650 กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ทางการตลาด
Packaging Strategy in Marketing
3 (2-2-5)
BBABA651 การตลาดบริการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Services Marketing and Customer Relationship Management
3 (3-0-6)
BBABA652 การจัดการขายสมัยใหม่
Modern Sales Management
3 (3-0-6)
BBABA653 ศิลปะแห่งการขาย
Salesmanship
3 (2-2-5)
BBABA654 เทคนิคเพื่อการนำเสนอ
Presentation Techniques
3 (2-2-5)
BBABA655 การพยากรณ์ธุรกิจ
Business Forecasting
3 (3-0-6)
BBABA656 ศิลปะการขายอย่างสร้างสรรค์และการเจรจาต่อรอง
Creative Salesmanship and Negotiation
3 (2-2-5)
BBABA657 การบริหารการจัดซื้อ
Purchasing Management
3 (3-0-6)
BBABA658 การจัดการโลจิสติกส์ด้านการตลาด
Logistics Management in Marketing
3 (3-0-6)
BBABA659 การสื่อสารการตลาดทางตรง
Direct Marketing Communications
3 (2-2-5)
BBABA660 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce Marketing
3 (2-2-5)
BBABA661 การตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing
3 (2-2-5)
BBABA662 เทคนิคการผลิตสื่อดิจิทัล
Digital Media Production Techniques
3 (2-2-5)
BBABA663 เทคนิคการไลฟ์สด
Live Streaming Techniques
3 (2-2-5)
BBABA664 การตลาดเชิงเนื้อหา
Content Marketing
3 (2-2-5)
BBABA665 การออกแบบการสื่อสารออนไลน์และการตลาดเชิงนวัตกรรม
Online Communication Design and Innovation Marketing
3 (2-2-5)
BBABA666 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environmental Marketing
3 (3-0-6)
BBABA667 การตลาดสินค้าเพื่อชุมชน
Community Product Marketing
3 (2-2-5)
BBABA668 การบริหารการค้าปลีก
Retailing Management
3 (2-2-5)
BBABA669 การตลาดโลก
Global Marketing
3 (3-0-6)
BBABA670 การนำเข้าและการส่งออก
Import and Export
3 (3-0-6)
BBABA671 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนวัตกรรมการตลาด
Creative Thinking for Marketing Innovation
3 (3-0-6)
BBABA672 นวัตกรรมการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Innovation
3 (3-0-6)
BBABA739 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
BBABA756 ภาษาจีนทางธุรกิจเบื้องต้น 1
Fundamental Chinese for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA757 ภาษาจีนทางธุรกิจเบื้องต้น 2
Fundamental Chinese for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA758 ภาษาจีนทางธุรกิจระดับกลาง
Intermediate Chinese for Business
3 (3-0-6)
BBABA759 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ
English for Services Business
3 (3-0-6)
BBABA760 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน
English for Office Work
3 (3-0-6)
BBABA761 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดนิทรรศการและการประชุม
English for MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)
3 (3-0-6)
BBABA762 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
3 (3-0-6)
BBABA763 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจความงามและสุขภาพ
English for Aesthetic and Wellness Business
3 (3-0-6)
BBABA764 การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking
3 (3-0-6)
BBACC102 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrial and Labor Legislation
3 (3-0-6)
BBACC109 นโยบายภาษีและการภาษีอากร
Tax and Tax Policy
3 (3-0-6)
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
BBACC119 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
Cooperative Study Abroad
6 (0-40-0)
BBACC120 ปฏิบัติงานภาคสนาม
Field Work
3 (0-40-0)
BBACC121 การติดตามพฤติกรรมการทำงาน
Work Behavior Tracking
3 (0-40-0)
BBACC122 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Special Problems from the Establishment
3 (0-40-0)
BBACC123 พื้นฐานการสร้างตัวแบบและการวางแผนธุรกิจ
Introduction to Business Model and Planning
3 (2-2-5)
BBACC124 การวิเคราะห์แผนและตัวแบบธุรกิจ
Plans and Business Models Analysis
3 (2-2-5)
BBACC125 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์เพื่อจัดทำแผน และตัวแบบทางธุรกิจ
Implementation of Strategies for Business Plan and Model
3 (2-2-5)
BBACC126 การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics for Business Research
3 (2-2-5)
BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง
Implementation of Advanced Spreadsheet
3 (2-2-5)
BBAIS808 โปรแกรมสำเร็จสำหรับจัดการฐานข้อมูล
Program Package for Database Management
3 (2-2-5)
BBAIS812 การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิตอล
Digital Video Editing and Composing Application
3 (2-2-5)
BBAIS814 การประกอบการธุรกิจออนไลน์
Online Business
3 (3-0-6)
BBAIS816 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
3 (2-2-5)
BBAIS817 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ
Social Network for Business
3 (2-2-5)
BBAIS818 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางกราฟิก
Implementation of Graphics Software Packages
3 (2-2-5)
BBALS101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
BBALS305 การบริหารจัดซื้อ จัดหาในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Procurement Management in Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ