ข้อมูลอาจารย์

จิตรา ปั้นรูป

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2 มี.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Economics
  สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ประเทศ : ไทย

 • 25 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ