ข้อมูลอาจารย์

ศิรินาฏ จันทนะเปลิน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 มิ.ย. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ประเทศ : ไทย

 • 30 ม.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ