ข้อมูลอาจารย์

เผด็จ ทุกข์สูญ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 ก.พ. 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ประเทศ : ไทย

 • 22 ต.ค. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประเทศ : ไทย

 • 4 ส.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : Universiti of sains Malaysia
  ประเทศ : สหพันธรัฐมาเลเซีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ