ข้อมูลอาจารย์

แสงดาว แก้วสว่าง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 14 ต.ค. 2536
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ประเทศ : ไทย

 • 27 ก.ย. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : บริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ