ข้อมูลอาจารย์

ปิยะพร เสมาทอง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 ต.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 31 ก.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการองค์การ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ