ข้อมูลอาจารย์

ปรีดา ตัญจนะ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 26 มิ.ย. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 9 ต.ค. 2536
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : ธุรกิจศึกษา(การตลาด)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ