ข้อมูลอาจารย์

ณัชชิยา โม้ฟู

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 ก.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการองค์การ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ : ไทย

 • 4 พ.ย. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Economics
  สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 3 มี.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Economics
  สาขา : เศรษฐศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ