ข้อมูลอาจารย์

ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 ส.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 18 ส.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 6 ส.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : การจัดการดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ