ข้อมูลอาจารย์

สรวิทย์ ปานพินิจ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 พ.ย. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : บริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยโยนก
  ประเทศ : ไทย

 • 31 พ.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : นิเทศศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ