ข้อมูลอาจารย์

ปาริฉัตร เดือนเพ็ญ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 มี.ค. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 15 เม.ย 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการการโรงแรม
  สถานที่ศึกษา : University of western Sydney
  ประเทศ : ออสเตรเลีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ