ข้อมูลอาจารย์

วรรณิดา ชินบุตร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกริก
  ประเทศ : ไทย

 • 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ