ข้อมูลอาจารย์

ฐาณิญา อิสสระ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 มี.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : บริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 27 ก.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การบริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ