ข้อมูลอาจารย์

วิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 ต.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 29 เม.ย 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Law
  สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

 • 19 ก.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การศึกษา
  สถานที่ศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ