ข้อมูลอาจารย์

เนตรนภางค์ ทองศรี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2562
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การบริหารการตลาด
  สถานที่ศึกษา : National Pingtung University of Science and Technology
  ประเทศ : ไต้หวัน

 • 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Economics
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ