ข้อมูลอาจารย์

ลัดดา ปินตา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 15 มี.ค. 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 15 ม.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : บริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ย. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : นวัตกรรมการจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ